ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αχαρνές / Θρακομακεδόνες

Ιταλικά
Πιστοποιήσεις - Πτυχία

CELI 1 CILS A1 PLIDA A1          
CELI 2 CILS A2 PLIDA A2      
CELI 3 CILS B1 PLIDA B1      
CELI 4 CILS B2 PLIDA B2      
CELI 5 CILS C1 PLIDA C1      
  CILS C2 PLIDA C2